nocleg-we-wroclawiu.pl

Nocleg we Wrocławiu

apartament na noc, na tydzień, na dłużej...

Regulamin wynajmu apartamentów

§1
Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów najmu Apartamentów oraz świadczenia zamówionych usług dodatkowych przez The Flat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we 50-576 Wrocław, ul. Czerniawska 2A/27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700548, NIP: 8992831055, REGON: 36857985100000 zwanym dalej Gospodarzem.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest The Flat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we 50-576 Wrocław, ul. Czerniawska 2A/27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700548, NIP: 8992831055, REGON: 36857985100000. Zbieranie i przetwarzanie danych następuje jedynie w celu zawarcia z Klientem umowy najmu nieruchomości oraz jej wykonania, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmówienie ich udostępnienia skutkuje uniemożliwieniem zawarcie umowy najmu. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w razie takiej potrzeby.
 • Przed dokonaniem rezerwacji Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, którego akceptacja wymagana jest do dokonania rezerwacji, płatności oraz wykonywania umowy najmu zarezerwowanego obiektu.
§2
Zawarcie umowy, rezerwacja oraz płatności
 • Aby zawrzeć umowę najmu Klient powinien dokonać rezerwacji apartamentu oraz wpłacić opłatę rezerwacyjną (przedpłatę) zgodnie z warunkami określonymi podczas składania rezerwacji. Skuteczne zawarcie umowy następuje w zależności od określonego przypadku:
  1. rezerwacja poprzez stronę internetową - z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji oraz potwierdzeniu dokonanej przedpłaty (chyba że nie jest ona wymagana podczas rezerwacji)
 • Po dokonaniu rezerwacji oraz przedpłaty Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany podczas rezerwacji oraz poprzez wiadomość SMS z linkiem do potwierdzenia rezerwacji na podany podczas rezerwacji numer telefonu, który będzie stanowić potwierdzenie warunków umowy oraz przyjęcie rezerwacji
 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za okresowe przerwy w dostępie do mediów, telewizji oraz internetu nie wynikające z jego winy.
 • Klient może dokonać rezerwacji poprzez wybrany kanał rezerwacji:
  1. poprzez stronę internetową www.nocleg-we-wroclawiu.pl
  2. poprzez partnerskie witryny internetowe
 • Możliwość rezerwacji wybranego Apartamentu w wybranym terminie zależna jest od dostępności Apartamentu w tym terminie. Dostępność apartamentu zweryfikować można na stronie internetowej nocleg-we-wroclawiu.pl
 • Stosowane są dwa rodzaje rezerwacji:
  1. Rezerwacja BEZZWROTNA – Klient powinien wpłacić pełną kwotę kosztów pobytu (opłata rezerwacyjna) podczas procesu rezerwacji. W związku z tym iż taka oferta gwarantuje niższą cenę, rezygnacja Klienta z rezerwacji nie uprawnia go do otrzymania zwrotu za złożoną rezerwację. Kwota ta zostaje zatrzymana jako koszt pokrycia przygotowania Apartamentu oraz rekompensata za zablokowanie zarezerwowanego terminu dla innych potencjalnych nabywców. Klient powinien odebrać klucze w dniu rozpoczęcia rezerwacji lub po wcześniejszym poinformowaniu o opóźnieniu w przybyciu, w innym dniu obejmującym jego rezerwację. W przypadku nieodebrania kluczy oraz braku informacji o opóźnieniu przybycia uznaje się iż Klient zrezygnował z rezerwacji.
  2. Rezerwacja STANDARDOWA - z opcją anulowania do siedmiu dni kalendarzowych przed rozpoczęciem rezerwacji – Klient powinien wpłacić pełną kwotę (opłata rezerwacyjna) kosztów pobytu podczas procesu rezerwacji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z rezerwacji do 7 dni przed przyjazdem, Klientowi przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty (opłaty rezerwacyjnej). W przypadku zgłoszenia chęci rezygnacji z rezerwacji nastąpi w terminie bliższym niż 7 dni do terminu rozpoczęcia rezerwacji wpłacona kwota (opłata rezerwacyjna) zostaje zatrzymana jako koszt pokrycia przygotowania Apartamentu oraz rekompensata za zablokowanie zarezerwowanego terminu dla innych potencjalnych nabywców. Klient powinien odebrać klucze w dniu rozpoczęcia rezerwacji lub po wcześniejszym poinformowaniu o opóźnieniu w przybyciu w innym dniu obejmującym jego rezerwację (od godziny 7:00). W przypadku nieodebrania kluczy w dniu rozpoczęcia rezerwacji oraz braku informacji o opóźnieniu przybycia uznaje się iż Klient zrezygnował z rezerwacji.
 • Opłaty złożone podczas składania rezerwacji stanowią zadatek, podlegający zaliczeniu na poczet należności związanych ze złożoną przez Klienta rezerwację.
 • Klient nie może odstąpić od rezerwacji dotyczących szczególnych okresów o czym będzie informowany podczas procesu rezerwacji. Może je jednak przepisać na kogoś innego po uprzednim poinformowaniu telefonicznym o tym fakcie Gospodarza.
§3
Formy płatności za rezerwację
 • Wpłat z tytułu umów najmu apartamentu Klient dokonywać może w następujących formach:
  1. płatność on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  2. karta płatnicza (poprzez przelew on-line): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  3. przelew na konto bankowe (tylko w przypadku rezeracji służbowych po wcześniejszym kontakcie)
 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień w którym zaksięgowanie środków zostało potwierdzone przez bluemedia.pl lub przez pracownika Gospodarza w przypadku płatonści przelewem na konto bankowe
 • W przypadku płatności kartą za dzień zapłaty uznaje się dzień w którym nastąpiła jej poprawna aautoryzacja.
 • Wszelkie zwroty na rzecz Klientów dokonywane są w terminie do 7 dni od zaistnienia konieczności dokonania zwrotu na rachunek bankowy z którego dokonana została płatność.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Chęć otrzymania faktury VAT powinna być złożona podczas procesu rezerwacji.
§4
Zameldowanie oraz wymeldowanie
 • Rozpoczęcie doby najmu Apartamentu określone jest na godzinę 15:00 w dniu zameldowania lub wcześniej w przypadku wykupienia usługi dodatkowej polegającej na wcześniejszym zameldowaniu.
 • Koniec doby najmu Apartamentu określone jest na godzinę 10:00 w dniu wymeldowania lub później w przypadku wykupienia usługi dodatkowej polegającej na późniejszym wymeldowaniu.
 • Gospodarz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie po wymeldowaniu klienta.
 • W przypadku nie opuszczenia przez Klienta Apartament w terminie wymeldowania Gospodarz jest uprawniony do wejścia do Apartamentu oraz zabrania rzeczy Klienta do przechowalni. Klient może odebrać swoje rzeczy od Gospodarza po uiszczeniu kary umownej w wysokości 200PLN, stanowiącej pokrycie kosztów związanych ze spakowaniem rzeczy Klienta, przechowaniu ich oraz wydaniu w określonym miejscu i czasie.
 • Gospodarz ma prawo pobrać od Klienta kaucję za wynajęty apartament w wysokości 500zł podczas meldowania Klienta w apartamencie.
§5
Dodatkowe usługi serwisowe
 • Klient może skorzystać z dodatkowych usług tj.
  1. Wymiana pościeli - 50zł/komplet.
  2. Wymiana ręcznika - 20zł/sztuka
  3. Sprzątanie na życzenie Klienta - 80zł
 • Płatność za usługi dodatkowe należy uiścić poprzez płatność on-line przed jej realizacją a chęć skorzystania z nich powinna zostać zgłoszona telefonicznie.
§6
Obowiązki Klienta związane z najmem
 • Wynajęty Apartament nie może być oddany przez Klienta do użytku osobom trzecim.
 • Wynajęty Apartament nie może być podnajmowany przez Klienta osobom trzecim.
 • Klient przy opuszczeniu Apartamentu powinien sprawdzić czy wszystkie okna oraz drzwi zostały zamknięte.
 • Klient powinien zostawić po swoim pobycie Apartament w takim samym stanie jakim go zastał. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia jakiegokolwiek wyposażenia lokalu lub lokalu, Gospodarz uprawniony jest do dochodzenia pokrycia wszelkich szkód przez Klienta.
 • Klienci zobowiązani są zachować kulturę osobistą oraz respektować prawa innych mieszkańców w nieruchomości w której znajduje się wynajęty Apartament.
 • Klienci zobowiązani są zachować ciszę nocną trwającą od godziny 22:00 do 6:00.
 • W wynajętym Apartamencie oraz nieruchomości w której się znajduje Apartament obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • W wynajętym Apartamencie obowiązuje zakaz wprowadzania oraz przebywania zwierząt.
 • Klient zobowiązany jest do przedłożenia osobie wydającej klucze ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość pod rygorem odmówienia wydania kluczy do Apartamentu.
 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty prywatne pozostawione przez Klientów w Apartamencie po zakończeniu okresu najmu. Pozostawione rzeczy mogą zostać odesłane do Klienta po wcześniejszym opłaceniu kosztów przesyłki kurierskiej oraz jej zorganizowania (nie mniej niż 50zł). Gospodarz za pomocą udostępnionych danych kontaktowych powiadomi Klienta o pozostawionych rzeczach po czym Klient ma 3 dni na podjęcie decyzji odnośnie pozostawionych rzeczy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji pozostawione rzeczy zostaną zutylizowane.
 • W wynajętym apartamencie może przebywać tylko zadeklarowana podczas rezerwacji ilość osób.
 • W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez oraz spotkań grupowych.
§7
Rozwiązanie umowy
 • W przypadku łamania Regulaminu przez Klienta, Gospodarz ma prawo do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym oraz zatrzymać wszelkie opłaty które wynikają z umowy najmu.
 • W przypadku braku możliwości wykorzystania zarezerwowanego przez Klienta Apartamentu, Gospodarz zaproponuje Klientowi inny Apartament w zbliżonej cenie oraz standardzie. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta zaproponowanej zmiany, Gospodarz zwróci Klientowi całą kwotę opłaty rezerwacyjnej a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez winy Klienta.
 • W przypadku rozwiązania umowy nie wynikającemu z winy Klienta, Gospodarz zwróci Klientowi czynsz proporcjonalnie do długości pobytu w stosunku do złożonej rezerwacji.
§8
Kary umowne
 • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz Gospodarza kary umownej w następujących przypadkach:
  1. Zagubienie kluczy - 300zł
  2. Zagubienia pilota parkingowego - 250zł
  3. Naruszenie ciszy nocnej - 500zł oraz natychmiastowe zerwanie umowy z winy Klienta
  4. Palenie wyrobów tytoniowych mimo zakazu - 500zł oraz natychmiastowe zerwanie umowy z winy Klienta
  5. Podnajem osobom trzecim - 1000zł oraz natychmiastowe zerwanie umowy z winy Klienta
  6. Wykorzystanie apartamentu do celów innych niż mieszkalny - 1000zł oraz natychmiastowe zerwanie umowy z winy Klienta
  7. Zakłócanie miru domowego - 500zł oraz natychmiastowe zerwanie umowy z winy Klienta
  8. Dokonanie zniszczeń w Apartamencie lub budynku w którym znajduje się Apartament - 1000zł + pokrycie szkód oraz natychmiastowe zerwanie umowy z winy Klienta
§9
Postanowienia końcowe
 • Roszczenia i spory nierozwiązane w drodze negocjacji pomiędzy Kleintem a Gospodarzem, a dotyczące umów zawartych w Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miasta Wrocławia.
 • Gospodarz zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu w treści niniejszego dokumentu zostaną ogłoszone na stronie nocleg-we-wroclawiu.pl.
 • Regulamin stosuje się od dnia 22.01.2019r.
Gości
8952
Krajów
63
Dystans
1 392 300km
Polubień
2804
Ocena
4.6/5
Created by horajski.pl
rynek pierwotny wrocław | projektowanie ogrodów wrocław